Điều khoản & Điều kiện

Tài liệu này bao gồm Các Điều Khoản của Thỏa Thuận Sử dụng ("Thỏa Thuận") và khi bạn chấp thuận theo cách thức được mô tả dưới đây thì việc chấp thuận đó sẽ cấu thành hợp đồng có tính ràng buộc pháp lý giữa Quipper Limited ("Chúng Tôi") một công ty trách nhiệm hữu hạn theo cổ phần và được thành lập theo luật pháp của nước Anh và xứ Wales (số 07472875), sở hữu và điều hành nền hệ thống Quipper Video và bạn ("Bạn", "Thành Viên") là khách hàng truy cập hoặc thành viên trên hoặc tham gia QuipperVideo.

CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA

Trong phạm vi Thoả Thuận này, các thuật ngữ sau đây mang nghĩa:

Nội Dung
thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các tài liệu khác được đăng trên Quipper Video, và các thuật ngữ Nội Dung Người Dùng và Nội Dung Quipper Video có nghĩa là Nội Dung do các bên được chỉ định đăng tải. Bản quyền của nội dung này thuộc toàn quyền sở hữu của Quipper Limited và không một bên thứ ba nào có thể sử dụng khi chưa có sự đồng ý của Quipper Limited. Mọi hành vi vi phạm về bản quyền sẽ được Quipper Limited giải quyết theo quy định pháp luật của quốc gia nước sở tại nơi diễn ra hành vi vi phạm.
Thành Viên
Gia Sư, Học Viên hoặc Người Dùng Video Quipper đã mở tài khoản và đăng ký hợp lệ tại learn.quipper.com để Sử Dụng Dịch Vụ, và theo đó được hiểu là có “Tư Cách Thành Viên”
Quipper Video
dịch vụ học trực tuyến có trả phí do Quipper cung cấp trực tiếp cho Người dùng Quipper Video hoặc thông qua việc mua với lượng lớn bởi một tổ chức trung gian [hoặc Trường Học] theo một thỏa thuận khách hàng riêng giữa Quipper và tổ chức tham gia mà theo đó Người Dùng Quipper Video phải trở thành Thành Viên.
Người Dùng Quipper Video
Thành Viên có quyền Sử Dụng dịch vụ Quipper Video
Dịch Vụ
Dịch Vụ Quipper Video
Học Viên
cá nhân Sử Dụng Quipper Video cho mục đích nghiên cứuhọc trên những tài liệu có sẵn trên Dịch vVụ
Phí Đăng Ký Dài Hạn
phí (nếu có) phải thanh toán cho việc Sử Dụng Quipper Video hoặc một phần của nó mà chi tiết về phí được đăng trên trang web và được lưu ý cho bạn như là một phần của quá trình đăng ký, mà bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt (cho đại diện của Quipper hoặc đại lý được ủy quyền để thay mặt Quipper thu tiền) hoặc bằng thanh toán điện tử có sẵn trên trang web learn.quipper.com
Gia Sư
cá nhân, là người Sử dụng Quipper Video cho mục đích cung cấp bài giảng đến các cá nhân Học Viên cho dù là theo cách thức trực tiếp hoặc bằng các phương tiện Nội Dung được đăng tải trên Quipper Video, và bao gồm cả các Gia Sư Trực Tuyến
Sử Dụng
sử dụng Dịch Vụ cho dù với tư cách là Gia Sư hoặc Học Viên hoặc Người Dùng Quipper Video
Khách Hàng Truy Cập
khách hàng truy cập không thường xuyên vào Quipper Video, nhưng đã không đăng ký trên Quipper Video, và do đó không phải là Thành Viên

CHƯƠNG II SỬ DỤNG TRANG WEB

Áp dụng cho tất cả Khách Hàng Truy Cập vào Quipper Video

Phạm Vi Áp Dụng Của Thỏa Thuận

Điều kiện tiên quyết để bạn có thể truy cập vào bất kỳ phần nào của Quipper Video hoặc Sử Dụng Quipper Video là bạn phải đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi mỗi và mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa Thuận này. Nếu bạn truy cập vào bất kỳ phần nào của Quipper Video, hoặc Sử Dụng Quipper Video, đăng ký làm Thành viên, hoặc xem bất kỳ văn bản hoặc đồ họa nào, thì những hành động này của bạn có nghĩa rõ ràng rằng bạn đã đọc Thỏa Thuận này và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa Thuận.

Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi mỗi và mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa Thuận này, bạn phải rời khỏi trang Web này ngay lập tức và bạn không thể trở thành Thành Viên hoặc Sử Dụng Quipper Video hoặc bất kỳ phần nào của nó.

Đủ Điều Kiện

Quipper Video được dự liệu chỉ dành cho khách hàng truy cập mà họ:

 1. ít nhất là đủ mười tám tuổi hoặc từ mười tám tuổi trở lên và có năng lực pháp luật để tham gia vào hợp đồng mang tính chất ràng buộc để sử dụng Quipper Video hoặc
 2. ít nhất là đủ 06 tuổi và cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đồng ý giám sát việc Sử Dụng Quipper Video của bạn, và trong trường hợp này họ phải điền đầy đủ thông tin vào mẫu đăng ký phù hợp và đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa Thuận này như thể họ là Thành Viên
 3. ít hơn 06 tuổi và cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn tham gia vào thỏa thuận cần thiết liên quan đến việc bạn sử dụng Quipper Video, và trong trường hợp này họ phải điền đầy đủ thông tin vào mẫu đăng ký phù hợp và đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa Thuận này như thể họ là Thành Viên

Sự Bảo Đảm Của Bạn

Bằng cách sử dụng Quipper Video, bạn cam kết và bảo đảm rằng

 1. tất cả các thông tin đăng ký bạn cung cấp (bao gồm cả tình trạng của bạn, cho dù là với tư cách Gia Sư hoặc Học Viên) là trung thực và chính xác;
 2. bạn đã cung cấp tên pháp lý đầy đủ của bạn, địa chỉ email hợp lệ mà qua đó Chúng Tôi có thể liên lạc với bạn và bất kỳ thông tin nào khác được yêu cầu như một phần của quy trình đăng ký của Chúng Tôi để thiết lập Tư Cách Thành Viên hợp lệ;
 3. bạn sẽ duy trì tính chính xác của các thông tin đó;
 4. việc bạn sử dụng Quipper Video không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Tài khoản của bạn có thể bị chấm dứt và dữ liệu của bạn có thể bị xóa mà không báo trước, nếu Chúng Tôi tin rằng bạn ít hơn mười tám tuổi và cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đã không tham gia vào Thỏa Thuận này hoặc bạn không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc việc Sử Dụng Quipper Video của bạn không được giám sát bởi cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn, hoặc nếu bạn vi phạm sự bảo đảm này dưới bất kỳ cách thức nào khác. Chỉ có con người mới được quyền tham gia làm Thành Viên. Người máy hoặc quy trình đăng ký tự động là không được chấp nhận và sẽ bị xóa bỏ mà không cần thông báo nếu bị phát hiện.

Tài Khoản và Dữ Liệu Quipper Của Bạn

 1. Nếu bạn tạo một tài khoản Quipper Video, bạn phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm để duy trì sự bí mật của tài khoản và dữ liệu của bạn, và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các nội dung được đăng tải và bất kỳ hoạt động nào có liên quan đến tài khoản của bạn NGAY CẢ khi nội dung và / hoặc hoạt động được tạo ra, đăng tải hoặc thực hiện bởi các bên thứ ba mà họ đã có được quyền truy cập vào tài khoản của bạn.
 2. Khoản Phí Đăng Ký Dài Hạn (nếu có), và dịch vụ mà Phí Đăng Ký Dài Hạn được trả cho nó có thể được thay đổi bằng việc thông báo cho bạn thông qua việc đăng trên trang web của Quipper Video.
 3. Phí Đăng Ký Dài Hạn có thể được thanh toán bằng các phương thức được quy định tuỳ từng thời điểm trên trang web của Quipper Video.
 4. Bạn có thể hủy bỏ Thỏa Thuận này bất kỳ lúc nào theo các thủ tục quy định tại Chương IV dưới đây.

Sử Dụng Trái Phép

Bạn phải thông báo ngay lập tức cho Quipper bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với các dữ liệu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật khác nào. Quipper không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không cung cấp những thông tin chính xác cho Chúng Tôi hoặc không bảo mật mật khẩu của bạn. Quipper có thể tùy từng thời điểm thay đổi chính sách của mình về Nội Dung và Quipper có thể được thực hiện việc thay đổi đó mà không cần thông báo. Những thay đổi này sẽ được đăng trên Quipper Video và sẽ có hiệu lực ngay lập tức mà không cần sự chấp thuận của bạn. Bạn phải kiểm tra thường xuyên để đảm bảo bạn biết được các thay đổi đó.

Ứng Xử Của Thành Viên

Tất cả các ý kiến bạn cung cấp cho Chúng Tôi, bao gồm tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho Chúng Tôi, trong thời gian tham gia phải đầy đủ, chính xác và là thông tin cập nhật. Chúng Tôi sẽ chấm dứt Tư Cách Thành Viên của bạn bất kỳ lúc nào nếu bạn vi phạm những điều khoản của các quy định dịch vụ, thỏa thuận cấp phép người dùng cuối của Chúng Tôi, hoặc tinh thần của trang web và việc kinh doanh của Chúng Tôi. Không thực hiện những việc gây tổn hại. Nếu bạn đe dọa Chúng Tôi hoặc theo cách khác, cư xử thô lỗ với bất kỳ nhân viên nào của Chúng Tôi, Chúng Tôi sẽ hủy bỏ Tư Cách Thành Viên của bạn.

Quipper Video và tất cả Nội Dung được tìm thấy trên đó được cung cấp cho việc Sử Dụng của Thành Viên và không được phép bán lại dưới bất kỳ cách nào.

Đối Với Học Viên

Mối Quan Hệ Với Gia Sư

Ngoại trừ việc cung cấp địa chỉ email của bạn cho Gia Sư, bạn sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho Gia Sư mà thông tin đó có thể nhận dạng bạn, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số an sinh xã hội, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin khác có thể được sử dụng để nhận dạng hoặc xác định vị trí của bạn. Mặc dù các Gia Sư đều bị cấm tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, nhưng nếu xảy ra việc tiết lộ thông tin cá nhân, bạn sẽ ngay lập tức thông báo cho Chúng Tôi qua email tại video.vn@quipper.com.

Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không xin bất kỳ thông tin cá nhân nào từ Gia Sư, và đồng ý rằng nếu bất kỳ Gia Sư nào tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn, yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân, hoặc yêu cầu bất kỳ cuộc họp hay trò chuyện ngoài đời thực nào, bạn đồng ý thông báo ngay lập tức cho Chúng Tôi bằng e-mail.

CHƯƠNG III SỬ DỤNG HỆ THỐNG

Chương này áp dụng đối với tất cả Thành Viên và Khách Hàng Truy Cập vào Quipper Video

Chương này áp dụng đối với tất cả Thành Viên và Khách Hàng Truy Cập vào Quipper Video

Đủ Điều Kiện

Chúng Tôi bảo lưu quyền từ chối cho phép Sử Dụng Quipper Video đối với bất kỳ bên nào vì bất kỳ lý do gì mà chúng tôi xem là thích hợp theo quyền quyết định của riêng Chúng Tôi. Chỉ có Thành Viên có thể sử dụng Quipper Video và đăng tải tài liệu lên Quipper Video.

Nội Dung Và Các Hoạt Động Bị Cấm, Và Trách Nhiệm Của Các Thành Viên

Bạn hiểu rằng tất cả Nội Dung đều do chính Thành Viên đăng Nội Dung đó chịu trách nhiệm và Quipper Video chỉ là nền hệ thống mà trên đó Nội Dung này được công bố. Nếu bạn tạo ra hoặc truyền tải hoặc hiển thị Nội Dung lên hoặc trên, hoặc theo cách khác cung cấp sẵn tài liệu bằng cách sử dụng các phương tiện của Quipper Video, thì bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi và nội dung trong Nội Dung, và bất kỳ thiệt hại phát sinh từ Nội Dung đó.

Bạn không được sử dụng dịch vụ của Chúng Tôi để vi phạm pháp luật của bất kỳ lãnh thổ nào, bao gồm quy định pháp luật về bản quyền, hoặc quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ khác, quy định pháp luật về phỉ báng, và các quy định về quyền riêng tư và quyền công bố liên quan đến bất kỳ người hoặc tổ chức nào. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào làm cản trở hoặc làm gián đoạn các Dịch Vụ hoặc các máy chủ hoặc các hệ thống kết nối được sử dụng liên quan đến các Dịch Vụ.

Quipper có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, rà soát trước, đánh dấu, lọc, từ chối, sửa đổi hoặc di chuyển bất kỳ Nội Dung được cung cấp sẵn nào bằng các phương tiện của trang web Quipper.

Mục đích của Quipper Video là chỉ liên quan đến giáo dục, vì vậy bạn chỉ có thể đăng tải những Nội Dung liên quan đến đào tạo.

Bạn không được sử dụng Quipper Video để

 1. Đăng tải, truyền đưa hoặc bằng bất kỳ cách thức nào cung cấp sẵn bất kỳ Nội Dung hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào:
  1. mà Chúng Tôi cho là trái pháp luật, lạm dụng, đe dọa, quấy rối, phỉ báng, khiêu dâm, xúc phạm hoặc xâm phạm sự riêng tư của người khác;
  2. mà xúi giục sự phân biệt chủng tộc, sự cố chấp, thù hận, gây hại về thể chất dưới bất kỳ thể loại nào nhằm chống lại bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào;
  3. bạn không có quyền hợp pháp để cung cấp sẵn, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở các thông tin bí mật;
  4. vi phạm pháp luật về sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền của bất kỳ cá nhân hoặc bên nào; hoặc
  5. mà tạo ra hoạt động thương mại, các cuộc thi, cờ bạc, quảng cáo, tài liệu khuyến mại, thư gửi chuỗi, bán hàng đa cấp, hoặc thư rác mà không được yêu cầu hoặc trái phép;
 2. Đăng tải, truyền đưa hoặc bằng bất kỳ cách nào tạo ra vi rút phần mềm, hoặc bất kỳ mã máy tính nào mà được thiết kế để gây thiệt hại hay cản trở chức năng máy tính;
 3. Can thiệp vào Quipper Video;
 4. Vi phạm hoặc khuyến khích sự vi phạm bất kỳ pháp luật địa phương, bang, quốc gia hoặc quốc tế nào, bao gồm cả các quy định về giao dịch chứng khoán, hoặc bất kỳ quyền nào của bất kỳ người nào;
 5. Quấy rối bất kỳ người nào hoặc khai thác bất kỳ người nào về tình dục hoặc theo cách thức bạo lực;
 6. Thu thập hoặc xin dữ liệu (bao gồm các mật khẩu) của người khác (a) dưới 18 tuổi hoặc (b) trên 18 tuổi mà không có sự cho phép rõ ràng của họ.
 7. Gây tổn hại cho người chưa thành niên hoặc người khác dưới bất kỳ cách nào;
 8. Mạo danh người hoặc chủ thể khác, hoặc sai tư cách đại diện của bạn với bất kỳ người hoặc chủ thể nào bao gồm nhưng không giới hạn ở Chúng Tôi; giả mạo hoặc ngụy tạo các danh tính đối với Nội Dung cung cấp sẵn qua Quipper Video;
 9. Phạm tội, hỗ trợ hoặc khuyến khích phạm tội hoặc hành động sai trái;
 10. Phá hoặc sửa đổi, hoặc cố gắng thực hiện hoặc khuyến khích hoặc hỗ trợ người khác thực hiện điều đó đối với công nghệ hoặc phần mềm bảo mật mà nó là một phần của Quipper Video;
 11. Mạo dạnh hoặc cố gắng mạo danh Thành Viên, người hoặc chủ thể khác;
 12. Sử dụng tài khoản, tên người dùng, hoặc mật khẩu của người dùng khác tại bất kỳ thời điểm nào hoặc tiết lộ mật khẩu của bạn cho bên thứ ba hoặc cho phép bên thứ ba truy cập tài khoản của bạn;
 13. Sử dụng thông tin thu được từ Quipper Video để quấy rối, lạm dụng, hoặc gây tổn hại cho người hoặc chủ thể khác, hoặc cố gắng thực hiện như vậy;
 14. Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có liên quan đến việc sử dụng các loại vi rút, người máy, sâu máy tính, hoặc mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình gây cản trở, phá huỷ hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm hoặc phần cứng máy tính, hoặc bằng cách khác cho phép việc sử dụng hoặc truy cập trái phép vào một máy tính hoặc một hệ thống mạng máy tính;
 15. Tự động hoá việc sử dụng hệ thống, chẳng hạn, nhưng không giới hạn ở, sử dụng các tập lệnh để tạo ra hoặc đăng Nội Dung;
 16. Can thiệp vào, cản trở, hoặc tạo ra một tải lượng quá mức trên Quipper Video;
 17. Nhận khoản thanh toán hoặc bất kỳ vật phẩm có giá nào từ người thứ ba để đổi lại việc bạn thay mặt cho người đó thực hiện hoạt động thương mại thông qua việc sử dụng trái phép hoặc không thể được cho phép của Quipper Video; hoặc
 18. Sử dụng Quipper Video theo cách mà không phù hợp với bất kỳ và tất cả các luật và quy định hiện hành.

Chúng Tôi bảo lưu quyền điều tra và thực hiện các hành động thích hợp (bao gồm cả thủ tục tố tụng) đối với bất kỳ người nào mà theo sự xem xét riêng của Chúng Tôi là vi phạm quy định này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc, chấm dứt tài khoản của người vi phạm này.

Các Bảo Đảm Của Bạn

Khi bạn cung cấp sẵn các Nội Dung thông qua Quipper Video, bạn cam kết và bảo đảm với Chúng Tôi rằng:

 1. Việc tải xuống, sao chép và sử dụng Nội Dung không vi phạm quyền sở hữu của bất kỳ bên thứ ba nào;
 2. Bạn là chủ sở hữu quyền tác giả hoặc bạn được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép hợp pháp đối với tất cả các Nội Dung mà bạn đăng tải trên Quipper Video hoặc tiết lộ cho hoặc phổ biến trên Video;
 3. Bạn phải (i) có được sự cho phép cần thiết từ người sử dụng lao động của bạn để đăng tải hoặc cung cấp sẵn Nội Dung, bao gồm nhưng không giới hạn với bất kỳ phần mềm, hoặc (ii) có được văn bản khước từ cần thiết từ người sử dụng lao động của bạn mà nó bao gồm tất cả các quyền trong hoặc liên quan đến Nội Dung và rằng bạn sẽ cung cấp cho Chúng Tôi một bản sao văn bản đó theo yêu cầu;
 4. bạn phải tuân thủ đầy đủ phạm vi cấp quyền của bên thứ ba liên quan đến Nội Dung, và đã hoàn thành đầy đủ tất cả những điều cần thiết để chuyển tới người dùng cuối bất kỳ điều khoản được yêu cầu nào; và
 5. Nội Dung là nội dung không bị cấm theo Thỏa Thuận này và hoạt động của bạn là những hoạt động không bị cấm.

Nếu bạn muốn xóa Nội Dung, Chúng Tôi sẽ nỗ lực hợp lý để loại bỏ những Nội Dung này khỏi Quipper Video, nhưng bạn xác nhận rằng vùng nhớ đệm hoặc các tham khảo đến Nội Dung sẽ không thể được loại bỏ ngay lập tức.

Quyền sở hữu

Quyền Của Quipper

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Quipper Video và tất cả Nội Dung Chúng Tôi cung cấp cho bạn thông qua Quipper Video được bảo hộ bởi các quyền và pháp luật về bản quyền, nhãn hiệu, dấu hiệu dịch vụ, sáng chế hoặc các quyền sở hữu khác. Trừ khi được cho phép rõ ràng bằng văn bản bởi Quipper hoặc chủ thể quyền bên thứ ba khác, bạn đồng ý không sửa đổi, cho thuê, thuê, cho mượn, bán, phân phối hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh trên cơ sở toàn bộ hoặc một phần Dịch Vụ hoặc trên cơ sở tài liệu khác được Chúng Tôi tạo ra hoặc đăng tải trên Quipper Video Bạn không được sử dụng Quipper Video để vi phạm bất kỳ luật nào của bất kỳ lãnh thổ nào, bao gồm cả pháp luật về bản quyền, pháp luật sở hữu trí tuệ khác và pháp luật về quyền riêng tư và quyền công bố liên quan đến bất kỳ người hoặc chủ thể nào.

Truy Cập Vào Quipper Video

Bạn sẽ không truy cập vào Quipper Video dưới bất kỳ cách thức nào mà không thông qua giao diện được cung cấp bởi Quipper để sử dụng cho việc truy cập vào Quipper Video ngoại trừ được cho phép một cách cụ thể bằng văn bản thỏa thuận riêng.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Chính Sách Quyền Riêng Tư Quipper Video

Liên quan đến việc Chúng Tôi thực hiện bảo vệ dữ liệu, vui lòng xem Chính Sách Quyền Riêng Tư của Chúng Tôi tại www.quipper.com/en/privacy. Bằng cách sử dụng Quipper Video, bạn xác nhận và đồng ý rằng Chúng Tôi có thể truy cập, lưu trữ, và tiết lộ thông tin tài khoản của bạn và bất kỳ Nội Dung nào có liên quan đến tài khoản đó nếu Chúng Tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định pháp luật hoặc trên cơ sở niềm tin chính đáng rằng việc truy cập, lưu trữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý nhằm: (a) đáp ứng luật, quy định, thủ tục pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu hành chính phải thi hành, (b) thực thi các Điều Khoản, bao gồm sự điều tra về những vi phạm tiềm tàng đối với Thỏa Thuận này, (c) phát hiện, ngăn chặn hoặc theo cách khác, xử lý các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật (bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc lọc thư rác), hoặc (d) bảo vệ chống lại các thiệt hại sắp xảy ra đối với các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Quipper, Thành Viên của Quipper hoặc cộng đồng theo yêu cầu hoặc quy định của pháp luật.

Nếu bạn là một Học Viên, bạn cũng xác nhận rằng điểm số của bạn và thông tin về việc làm bài của bạn sẽ được tiết lộ cho Gia Sư đang cung cấp Dịch Vụ cho bạn bằng cách sử dụng Quipper Video. Chúng Tôi có thể xử lý dữ liệu ẩn danh mà chúng có thể bao gồm dữ liệu có liên quan đến việc làm bài của bạn và các dữ liệu khác về bạn, và Chúng Tôi có thể xử lý dữ liệu tập hợp được bao gồm cả việc cung cấp những dữ liệu đó cho bên thứ ba có sự lợi ích hợp pháp, chẳng hạn như cơ quan Nhà nước về giáo dục.

Bạn hiểu rằng việc xử lý về kỹ thuật và truyền đưa bởi Quipper Video, bao gồm cả Nội Dung của bạn, có thể liên quan đến (a) việc truyền đưa qua nhiều mạng khác nhau; và (b) việc thay đổi để phù hợp và đáp ứng với yêu cầu kỹ thuật về kết nối mạng, các thiết bị hoặc dịch vụ.

Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng quản trị viên tên miền của bạn có thể truy cập vào tài khoản của bạn và nội dung của tài khoản, và có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập vào tài khoản của bạn và khả năng của bạn đối với việc chỉnh sửa tài khoản của bạn.

Sử Dụng Cookies

Cookie là tập tin dữ liệu nhỏ mà một số trang web ghi vào ổ cứng của bạn khi bạn truy cập. Một tập tin cookie có thể chứa các thông tin như ID người dùng mà các trang web sử dụng để theo dõi các trang bạn đã truy cập, nhưng thông tin cá nhân mà một cookie có thể chứa là thông tin mà chính bạn cung cấp. Một cookie không thể đọc dữ liệu trên ổ cứng của bạn hoặc đọc các tập tin cookie được tạo lập bởi các trang web khác. Khi truy cập vào các thông tin được lưu trữ theo một định dạng cơ sở dữ liệu, một phiên bản cơ sở của cookie được sử dụng để chuyển một câu trả lời cho người dùng đã khởi tạo ra câu hỏi.

Trên trang web Quipper Video không có cookie được sử dụng để lưu trữ thông tin cụ thể về người dùng hoặc việc lướt web. Các cookie trên trang Quipper Video chủ yếu là để phục vụ cho mục đích chức năng, tức là chúng được tạo ra bởi một Máy Chủ Thông Tin Internet và được lưu trữ trong bộ nhớ của trình duyệt được dự liệu rằng chúng sẽ mất khi phiên trình duyệt đã được chấm dứt.

Hủy Bỏ và Chấm Dứt

Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm cho việc hủy bỏ tài khoản của bạn một cách phù hợp. Yêu cầu hủy bỏ tài khoản phải được gửi bằng văn bản cho Chúng Tôi tại video.vn@quipper.com. Việc hủy bỏ thông qua điện thoại hoặc gửi đến bất kỳ địa chỉ email khác sẽ không được coi là hợp lệ.

Ngoại trừ Nội Dung Công Khai (mà Chúng Tôi được cho phép vô thời hạn và không thể hủy ngang), tất cả các nội dung của bạn sẽ bị xóa khỏi Dịch Vụ khi huỷ bỏ tài khoản. Thông tin này không thể được phục hồi khi tài khoản của bạn bị hủy bỏ. Nếu Chúng Tôi hủy bỏ tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do nào Chúng Tôi sẽ xóa bỏ Nội Dung của bạn.

Trách Nhiệm Của Khách Hàng Truy Cập Quipper Video

Bạn chịu trách nhiệm cho việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ chính mình và hệ thống máy tính của bạn khỏi vi rút, sâu máy tính, mã độc, và nội dung độc hại hoặc phá hoại khác. Quipper từ chối trách nhiệm trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép đối với bất kỳ thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng bởi Khách Hàng Truy Cập.

Chính Sách Về Xâm Phạm Bản Quyền

Quipper yêu cầu người khác tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của Quipper, Quipper tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tài liệu được liên kết đến bởi Quipper xâm phạm bản quyền của bạn, bạn được khuyến khích thông báo cho Quipper phù hợp với Chính Sách Xâm Phạm Bản Quyền của Chúng Tôi.

Nếu một Thành viên xâm phạm hoặc tái xâm phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của Quipper hoặc những người khác, Quipper có thể, theo quyết định của chính mình, chấm dứt hoặc từ chối việc truy cập vào và sử dụng Quipper Video. Trong trường hợp chấm dứt như vậy, Quipper sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào đã được thanh toán cho Quipper.

Điều Khoản Chung

Chúng Tôi bảo lưu quyền đưa các nội dung mà Chúng Tôi xem là phù hợp vào Quipper Video và vào Dịch Vụ (bao gồm cả nội dung của bên thứ ba, cho dù bên thứ ba có hay không có trả tiền cho chúng tôi để đưa các tài liệu của họ vào Quipper Video) chỉ trên cơ sở quyết định của Chúng Tôi. Việc thực hiện bất kỳ quảng cáo nào được đưa vào Quipper Video hoặc Dịch Vụ cho phép Quipper cung cấp miễn phí Quipper Video và Dịch Vụ cho những người dùng, và do vậy quyền thực hiện quảng cáo như thế là của Quipper.

Chúng Tôi sử dụng các nhà cung cấp và các đối tác máy chủ bên thứ ba để cung cấp phần cứng, phần mềm, mạng lưới lưu trữ và công nghệ liên quan cần thiết để cung cấp các công cụ và dịch vụ của Chúng Tôi cho bạn.

Bạn không được phép sửa đổi, điều chỉnh, thay đổi mục đích hoặc truy cập trái phép vào các dịch vụ hoặc công cụ của Chúng Tôi hoặc công bố trang web bên thứ ba mà gây hiểu nhầm rằng website đó có liên hệ với Chúng Tôi.

Bạn hiểu rằng việc truyền đưa và xử lý về mặt kỹ thuật của Dịch Vụ, bao gồm cả Nội Dung của bạn, có thể được chuyển tải không được mã hóa và liên quan đến việc truyền đưa bằng các mạng khác nhau và / hoặc các sửa đổi đối với Nội Dung là cần thiết để phù hợp và đáp ứng đối với những yêu cầu về kỹ thuật của các thiết bị hoặc mạng đang kết nối.

Bằng cách sử dụng các công cụ và dịch vụ của Chúng Tôi, bạn đồng ý với việc Chúng Tôi xây dựng ứng dụng của bạn trên nhiều nền hệ thống và cho nhiều hệ điều hành điện thoại, thậm chí cho cả những nền hệ thống và hệ điều hành điện thoại chưa được phát minh, công khai, hoặc thực hiện

Bạn xác nhận và đồng ý rằng Chúng Tôi có thể thiết lập các thủ tục, quy tắc, hướng dẫn chung và hạn chế có liên quan đến việc sử dụng Nền Hệ Thống của Chúng Tôi và tất cả các công cụ và dịch vụ khác mà Chúng Tôi cung cấp. Chúng Tôi sẽ chấm dứt việc sử dụng thông tin cá nhân và thông tin riêng tư của bạn và loại bỏ một cách kịp thời những thông tin này khỏi dữ liệu của Chúng Tôi theo yêu cầu của bạn, trừ trường hợp bất kỳ pháp luật, tòa án hoặc cơ quan hoặc đại diện có thẩm quyền nào yêu cầu việc giữ các thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác. Bạn xác nhận rằng Chúng Tôi bảo lưu quyền đăng xuất người dùng mà không kích hoạt trong một khoảng thời gian kéo dài. Bên cạnh đó, bạn xác nhận rằng Chúng Tôi có quyền thay đổi việc thực hiện và giới hạn chung này tại bất kỳ thời điểm nào, theo quyết định của Chúng Tôi, mà có hoặc không có thông báo.

Những Hạn Chế Liên Quan

Những điều khoản này bị vô hiệu khi bị cấm theo luật, và người dùng không thể sử dụng các công cụ hoặc dịch vụ của Chúng Tôi tại các vùng tài phán đó.

Hạn Chế Và Giới Hạn Đối Với Người Dùng

Bạn đồng ý rằng Chúng Tôi không có mối quan hệ đặc biệt với người dùng và không có nghĩa vụ được ủy thác nào mà Chúng Tôi phải chịu trách nhiệm. Chúng Tôi không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến những thứ mà người dùng có quyền truy cập vào các trang web hoặc dịch vụ, những nội dung mà người dùng có quyền truy cập vào thông qua dịch vụ của Chúng Tôi, những nội dung người dùng khác có thể tạo ra, cách thức mà nội dung được sử dụng hoặc giải thích, hoặc hành động mà bất kỳ bên nào thực hiện có liên quan đến bất kỳ nội dung nào được cung cấp sẵn thông qua các dịch vụ của Chúng Tôi. Bạn phải chịu những rủi ro và trách nhiệm cho tất cả các nội dung do bạn cung cấp.

Bạn không thể bán lại hoặc cấp phép thứ cấp Tài Khoản của bạn, hoặc cung cấp quyền truy cập vào tài khoản đó bao gồm cả việc bằng cách tiết lộ mật khẩu cho người thứ ba.

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ SỰ BẢO MẬT HOẶC QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC TRUYỀN ĐƯA TRÊN HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC BẤT CỨ TRANG WEB LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB. Chúng Tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư của bất kỳ địa chỉ email, thông tin đăng ký hoặc nhận dạng, dữ liệu lưu trữ, thông tin liên lạc, bí mật thương mại, hoặc bất kỳ nội dung nào khác được truyền đưa qua các dịch vụ của Chúng Tôi.

Bạn có thể được cung cấp khả năng lựa chọn một mật khẩu và ID người dùng. Trong trường hợp đó, bạn phải cung cấp cho Chúng Tôi thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và đã được cập nhật hoặc tài khoản của bạn sẽ bị chấm dứt. Bạn không thể chọn hoặc sử dụng một ID người dùng là tên của người khác hoặc sử dụng bất kỳ tên nào mà bạn không được pháp luật cho phép để sử dụng hoặc xâm phạm các quyền hợp pháp của người hoặc chủ thể khác. Bạn có thể chỉ có một ID người dùng. Bạn chịu trách nhiệm cho sự an toàn của mật khẩu và ID người dùng của bạn.

Bồi Thường Thiệt Hại

Bạn sẽ bồi thường thiệt hại và đảm bảo vô hại cho Chúng Tôi, tổ chức mẹ, các công ty con, các bên liên kết, nhân sự quản lý và người lao động của Chúng Tôi đối với tất cả chi phí, lệ phí, bồi thường thiệt hại và chi phí luật sư hợp lý, mà các chi phí đó phát sinh từ bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng các công cụ và dịch vụ của Chúng Tôi và hoặc bất kỳ hành động nào bạn thực hiện liên quan đến việc bạn sử dụng Quipper Video và các công cụ và dịch vụ liên quan của Chúng Tôi.

Bạn đồng ý đảm bảo vô hại cho Chúng Tôi và bồi thường thiệt hại cho Chúng Tôi đối với bất kỳ tổn thất nào có bản chất liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ của Chúng Tôi, và do đó, bạn đồng ý đảm bảo vô hại cho Chúng Tôi và bồi thường thiệt hại cho Chúng Tôi và tất cả các công ty con, người lao động, và bất kỳ đại diện nào hành động nhân danh các chủ thể đó đối với bất kỳ và tất cả các nghĩa vụ pháp lý, khiếu nại, tổn thương, lệ phí, chi phí, yêu cầu, hoặc thương tích cá nhân, bao gồm thiệt hại về tính mạng, mà có thể là do hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào, nhưng không giới hạn ở bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, xâm phạm bản quyền, gian lận, hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, quyền công bố, và bất kỳ nguyên nhân nào của các hành động dân sự, hành chính hoặc hình sự nào khác của bất kỳ vùng tài phán nào thông qua việc bạn sử dụng các công cụ và dịch vụ mà Chúng Tôi cung cấp cho bạn.

Không Bảo đảm

Đối với Nội Dung Người Dùng, Chúng Tôi không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào và không có bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm nào liên quan đến tính khả dụng, sự phù hợp, độ tin cậy, khả năng bán được, không xâm phạm quyền, hiệu quả, tính hữu dụng hoặc thích hợp cho bất kỳ mục đích chung hoặc cụ thể nào của trang web, hoặc các công cụ, nền hệ thống, sản phẩm hoặc dịch vụ mà được cung cấp hoặc bán theo Thỏa Thuận này hoặc liên quan đến các đặc điểm của các dịch vụ được cung cấp bởi hoặc thông qua trang web, hoặc liên quan đến tính kịp thời, tính chính xác và hữu ích của thông tin thu được từ hoặc thông qua trang web. Trang web, dịch vụ, các công cụ và tất cả nội dung được chứa đựng, được phân phối, được bán hoặc được công bố thông qua trang web được cung cấp cho bạn theo "Nguyên trạng, nguyên chỗ ", mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào dù rõ ràng hoặc ngụ ý. Chúng Tôi không cam kết rằng bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ và các công cụ của Chúng Tôi là luôn có sẵn 100% thời gian.

Đối với Nội Dung Quipper Video, Chúng Tôi không có bảo đảm nào ngoài những đảm bảo được dự liệu theo luật pháp và không thể bị loại trừ trong hợp đồng với người tiêu dùng.

Hạn Chế Trách Nhiệm Pháp Lý

Công ty mẹ của Chúng Tôi và các nhân sự quản lý, người lao động, đại diện và các bên nhận chuyển giao của họ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào gây ra bởi việc sử dụng các trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không thực hiện, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, sai sót, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền đưa, vi rút máy tính, hoặc không thể kết nối trực tuyến.

Chúng Tôi không đảm bảo rằng dịch vụ của Chúng Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, hoặc là kết quả thu được từ việc sử dụng các công cụ và dịch vụ của Chúng Tôi sẽ chính xác và đáng tin cậy. Chất lượng của bất kỳ công cụ hay dịch vụ mà Chúng Tôi cung cấp có thể không đáp ứng sự mong đợi của bạn. Nếu có bất kỳ lỗi nào hiện diện trong bất kỳ khía cạnh của công cụ và dịch vụ của Chúng Tôi, Chúng Tôi có thể không sửa chữa chúng một cách kịp thời hoặc tất cả.

Chúng Tôi không cam kết rằng bất kỳ nhà điều hành kho ứng dụng nào cũng sẽ phê duyệt việc ứng dụng đối với Thiết Bị của bạn. Trong trường hợp họ không chấp nhận Thiết Bị của bạn, Chúng Tôi không thể hoàn lại tiền cho bạn.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi, chấm dứt hoặc theo cách khác ngừng hoặc thay đổi vĩnh viễn hoặc tạm thời bất kỳ công cụ hay dịch vụ nào mà Chúng Tôi cung cấp mà không có thông báo trước cho bạn.

Thông Tin Bí Mật

Bạn đồng ý duy trì việc không tiết lộ bất kỳ Thông Tin Bí Mật nào thuộc quyền sở hữu của Chúng Tôi mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Chúng Tôi. Thông Tin Bí mật này bao gồm thông tin liên quan đến phần mềm, chương trình, các tập lệnh và chi tiết kỹ thuật đối với mỗi sản phẩm đó, các chỉ dẫn, tài liệu, phát minh và phát triển của Chúng Tôi mà bạn tạo ra dựa trên tài sản sở hữu trí tuệ, tỷ lệ nhấp chuột, số liệu thống kê của Chúng Tôi có liên quan đến trang web hoặc dịch vụ của Chúng Tôi, và thông tin khác mà Chúng Tôi đánh dấu là “Mật”. Thông Tin Bí Mật không bao gồm thông tin đã được công chúng biết đến thông qua phương thức không vi phạm bởi bạn hoặc đã được phát triển một cách độc lập mà không truy cập vào Thông Tin Bí Mật của Chúng Tôi như được chứng minh bằng văn bản ghi nhận lịch sử phát triển của thông tin đó, hoặc được tiếp nhận một cách hợp pháp khác bởi một bên thứ ba, hoặc được công bố theo quy định của pháp luật hoặc cơ quan Nhà nước hoặc lệnh của Tòa Án có thẩm quyền xét xử.

Tiết Lộ Dữ Liệu Người Dùng

Chúng Tôi sẽ sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn theo quy định của Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi được công bố tại www.quipper.com/en/privacy. Bạn đồng ý rằng Chúng Tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi Công Ty/ Tập Đoàn Chúng Tôi hoặc với các công ty con, các công ty liên kết của Chúng Tôi. Đối với tất cả các thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm đối tượng khách hàng của trang web, bạn đồng ý rằng Chúng Tôi có thể chuyển giao thông tin này theo quy định tại đoạn này cho các chủ thể tại các quốc gia mà có quy định pháp luật về quyền riêng tư ít hạn chế hơn so với luật pháp của nước Anh và xứ Wales.

Chúng Tôi có thể chia sẻ thông tin tập hợp được mà không thể nhận dạng cá nhân cho các nhà quảng cáo, nhà xuất bản, các đối tác và bất kỳ bên thứ ba nào khác của Chúng Tôi.

Tính Riêng Biệt và Hạn Chế Chuyển Nhượng

Nếu bất kỳ quy định của những điều khoản này bị tuyên bố là không thể thực thi hoặc vô hiệu, thì (những) quy định còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và khả năng thực thi. Bạn không được chuyển giao Thỏa Thuận này, nhưng Chúng Tôi hoàn toàn có thể và không bị giới hạn theo bất kỳ cách thức nào chuyển giao và chuyển nhượng Thỏa Thuận này.

Không Phải Là Đại Lý

Không có mối quan hệ đại lý, đối tác, lao động hoặc liên doanh được tạo ra bởi những điều khoản này. Mỗi bên là nhà thầu độc lập đối với bên còn lại. Bạn không có khả năng đại diện hoặc ràng buộc Chúng Tôi theo bất kỳ cách nào.

Quy Định Về Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả Nội Dung được cung cấp trong phạm vi hoặc thông qua trang web này được bảo hộ bởi pháp luật về bản quyền, pháp luật sáng chế, quy định và pháp luật nhãn hiệu khác nhau của nước Anh, các quốc gia khác và quốc tế, và các hiệp định song phương và các điều ước quốc tế và pháp luật khác nhau về sở hữu trí tuệ. Không tài sản trí tuệ ở bất kỳ dạng nào được chứa trong hoặc thông qua Trang web này có thể được sao chép, xuất bản, hoặc phát sóng bằng bất kỳ cách thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu nội dung. Không được "đóng khung" hoặc "nhân bản" nội dung của Trang web này.

Quipper, Quipper.com, biểu tượng Quipper.com, và tất cả các nhãn hiệu, dấu hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu tượng khác được sử dụng liên quan tới Quipper, hoặc Quipper Video là những nhãn hiệu, hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Quipper hoặc bên cấp phép của Quipper. Các nhãn hiệu, dấu hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu tượng khác được sử dụng liên quan đến Quipper Video có thể là các nhãn hiệu của các bên thứ ba khác. Việc sử dụng Quipper Video của bạn không phải là sự cho phép hoặc cấp quyền cho bạn để nhân bản hoặc sử dụng theo cách khác bất kỳ nhãn hiệu nào của Quipper hoặc của bên thứ ba.

Bạn đồng ý rằng bạn đã được thông báo theo cách thích hợp về bất kỳ nhãn hiệu, chỉ dẫn thương mại, dấu hiệu dịch vụ, bản quyền, sáng chế hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền tài sản khác ở bất kỳ hình thức nào và hành vi xâm phạm của bạn đối với bất kỳ quyền tài sản này có thể được cho là hành vi có tính cố ý.

Tất cả các tên sản phẩm, dấu hiệu, biểu trưng, biểu tượng, và tên công ty được thể hiện trên Quipper Video là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng và là đối tượng bảo hộ của pháp luật và các quy định khác nhau.

Chấm Dứt Dịch Vụ

Chúng Tôi có quyền chấm dứt, ngừng hoặc sửa đổi Dịch Vụ hoặc bất kỳ phần nào của nó tại bất kỳ thời điểm nào không cần thông báo vì bất kỳ lý do gì mà Chúng Tôi cho là phù hợp.

Tự Động Xem Hoặc Sử Dụng Trang Web

Bạn không thể sử dụng bất kỳ tập lệnh tự động hóa hoặc “robot" để truy cập, sao chép, hoặc kiểm soát bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên trang web này. Bạn không được tham gia vào việc từ chối các cuộc tấn công dịch vụ trên các máy chủ mà công bố Trang Web này. Chúng Tôi bảo lưu quyền giới hạn hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Quipper Video nếu bạn sử dụng Quipper Video quá mức đến nỗi gây cản trở nghiêm trọng Người Dùng khác.

Liên Kết đến Các Trang Web Của Bên Thứ Ba

Chúng Tôi có thể cung cấp các liên kết đến các trang web bên thứ ba; tuy nhiên, Chúng Tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó hoặc các điều khoản sử dụng hoặc chính sách quyền riêng tư của trang web đó. Vui lòng xem xét kỹ các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư của những trang web đó trước khi sử dụng. Bạn chịu mọi rủi ro đối với việc bạn sử dụng bất kỳ trang web nào của bên thứ ba đó.

Những Vấn Đề Nội Dung

Chúng Tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội Dung do thành viên trang web của Chúng Tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo của Chúng Tôi cung cấp cho bạn. Chúng Tôi không kiểm tra Nội Dung mà các Thành Viên trang web của Chúng Tôi hoặc bên hoặc các chủ thể thứ ba cung cấp và bạn đồng ý rằng Chúng Tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải làm như vậy đối với Nội Dung được công bố trên trang web của Chúng Tôi, nhưng Chúng Tôi bảo lưu quyền rà soát Nội Dung mà Chúng Tôi cho là cần thiết hợp lý phải làm như vậy để hạn chế hoặc tránh bất kỳ loại trách nhiệm pháp lý nào. Chúng Tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội Dung nào mà có thể là khiêu dâm, khiếm nhã, gây nhầm lẫn, gian lận, phân biệt chủng tộc, cố chấp, độc hại hoặc có khả năng bị từ chối theo cách khác tại nơi mà nội dung đó được hiển thị do các hành động của một hoặc nhiều người dùng của Chúng Tôi hoặc bất kỳ bên hoặc chủ thể thứ ba nào. Chúng Tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên trang web của Chúng Tôi bởi các Thành Viên hoặc các bên thứ ba mà các Nội Dung này có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền công bố, hoặc bất kỳ quyền nào theo bất kỳ cách thức nào tại bất kỳ quốc gia nào. Bạn đồng ý đảm bảo vô hại cho Chúng Tôi đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ việc tiết lộ của bạn, hoặc việc tiết lộ của các thành viên trong gia đình, người thân, hoặc máy tính của bạn, đối với nội dung có thể bị phản đối, và đồng ý khước từ bất kỳ trách nhiệm pháp lý mà Chúng Tôi có thể phải gánh chịu liên quan đến Nội Dung được cung cấp cho Chúng Tôi thông qua những thành viên hoặc các bên thứ ba mà Nội Dung này xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm luật dân sự khác.

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng Internet có nghĩa là bạn sẽ chịu rủi ro khi nhận hoặc xem nội dung và tập tin gây hại tấn công. Chúng Tôi không cam kết rằng Chúng Tôi sẽ xem xét và biên tập tất cả các Nội Dung nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng, độ chính xác, hoặc tính đúng đắn mà bạn gặp phải thông qua Trang Web của Chúng Tôi.

Thẩm Quyền Xét Xử / Trọng Tài

Thỏa Thuận này sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật quốc gia của nước Anh và xứ Wales, bất kể pháp luật nội dung được biết đến là sự lựa chọn luật áp dụng hoặc xung đột pháp luật. Theo các quy định của Mục này, tất cả các tranh chấp, mâu thuẫn hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này sẽ được giải quyết thông qua thủ tục trọng tài ràng buộc và bắt buộc được tiến hành xét xử tại nước Anh và xứ Wales. Nếu các bên không chọn được trọng tài viên trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo sau ngày một trong hai bên thông báo về yêu cầu thực hiện thủ tục trọng tài, thì Chủ tịch có thẩm quyền vào thời điểm đó của Hiệp Hội Luật Gia (Law Society) của nước Anh và xứ Wales sẽ chỉ định một trọng tài viên theo [quy tắc chọn trọng tài phù hợp]. Phán quyết của trọng tài sẽ lập thành bằng văn bản và sẽ trình bày các cơ sở thực tế và kết luận của pháp luật. Phán quyết của trọng tài viên sẽ là cuối cùng và ràng buộc các bên và có thể được thi hành ở bất kỳ toà án có thẩm quyền. Chi phí tố tụng trọng tài sẽ được chia đều cho các bên và mỗi bên sẽ phải chịu các chi phí riêng và phí luật sư của mình, nhưng bên thắng kiện sẽ được bên kia bồi hoàn tất cả các phí luật sư, phí làm chứng, và các phí trọng tài. Tất cả các giấy tờ, tài liệu hoặc bằng chứng, cho dù bằng văn bản hoặc bằng lời nói, được nộp hoặc được trình bày trong thủ tục trọng tài sẽ được các bên và trọng tài viên xem như thông tin bí mật của cả hai bên. Trọng tài viên được lựa chọn theo các quy định này sẽ không có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cách khác làm ảnh hưởng đến các điều khoản của những quy định về trọng tài hoặc các quy định của Thỏa Thuận này. Bất kể quy định trên đây, không có nội dung nào trong Mục này có thể ngăn chặn một trong hai bên nộp yêu cầu và nhận từ tòa án lệnh ngăn chặn tạm thời và / hoặc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác.

Sử Dụng Ở Nước Ngoài

Chúng Tôi không cam kết rằng việc sử dụng của trang web này, hoặc nội dung được cung cấp theo Thỏa Thuận này sẽ không vi phạm pháp luật của vùng lãnh thổ địa phương của bạn. Bạn chịu trách nhiệm trước pháp luật của lãnh thổ nước bạn, đặc biệt nếu bạn đang truy cập trang web này từ bên ngoài nước Anh và xứ Wales.

Lỗi

Trang web này có thể chứa các lỗi in, và Chúng Tôi khước từ bất kỳ trách nhiệm nào đối với các lỗi như vậy và bạn đồng ý đảm bảo vô hại cho Chúng Tôi đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các lỗi như vậy.

Sửa Đổi Các Điều Khoản

Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của Điều Khoản tùy từng thời điểm. Vì vậy, bạn phải thường xuyên xem các Điều Khoản để kiểm tra các thay đổi đó. Các phiên bản sửa đổi của Điều Khoản ("Điều Khoản Đã Được Sửa Đổi") sẽ được đăng tại http://www.quipper.com. Nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản Được Sửa Đổi bạn phải ngừng việc sử dụng Quipper Video. Việc tiếp tục sử dụng Quipper Video sau ngày các Điều Khoản Được Sửa Đổi được đăng tải sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với các Điều Khoản Được Sửa Đổi.

Thông Báo

Thông Báo cho bạn có thể được phát hành thông qua thư điện tử hoặc thư thông thường, tùy theo sự lựa chọn của Chúng Tôi.

Bất Khả Kháng

Không bên nào phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nào do sự kiện Bất Khả Kháng, mà có thể hiểu là thiên tai, động đất, tranh chấp lao động, những thay đổi trong luật pháp, quy định hoặc chính sách của chính phủ, bạo động, chiến tranh, hỏa hoạn, lũ lụt, nổi loạn, phá hoại, cấm vận, dịch bệnh, hoạt động hoặc lỗi của các hãng hoặc các nhà cung cấp, những khó khăn giao thông, không có sẵn hoặc gián đoạn hoặc chậm trễ về liên lạc viễn thông hoặc dịch vụ của bên thứ ba (bao gồm truyền DNS), lỗi của phần mềm hoặc phần cứng của bên thứ ba hoặc không có khả năng để có được nguyên liệu, vật tư, hoặc năng lượng để sử dụng hoặc thiết bị cần thiết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thời gian ngừng làm việc máy chủ trong mọi trường hợp.